הסכם זה הינו בין וואי-טק איי סי טי בע"מ ("החברה") לבינך, בעל הרישיון, העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף להלן ("בעל הרישיון", "אתה", "הנך", "שלך").

חשוב! הסכם זה הינו הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה, וככזה הוא ניתן לאכיפה. על ידי שימוש ברישיון, פתיחת חשבון, לחיצה על כפתור "הרשמה" (על הטיותיו ובכל שפה בה הוא יוצג), כניסה לשירות או שימוש בפלטפורמה או בכל חלק ממנה, אתה מודע, מצהיר ומאשר שקראת את הסכם זה, ושאתה מבין אותו ומסכים להיות מחיוב לו משפטית ולכל תנאיו וחלקיו.

במידה ואינך מסכים לכתוב בהסכם זה, אין להתקין או להשתמש בשירותים או בכל חלק מהם הניתנים במסגרת ההסכם.

הסכם זה מהווה את כל ההבנות וההסכמות בין הצדדים, לרבות הסכמתם להסכם בכללותו ולכל חלקיו. הסכם זה בא במקום ומחליף כל הבנה או הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין בכתב, שנעשתה טרם הסכם זה. במידה ובין הצדדים קיימות הבנות קודמות, לרבות מסמכים קודמים, שנוצרו טרם הסכם זה, מסמכים והסכמים אלה יותאמו ויפורשו באופן מלא וככל שיידרש כך שיתאימו להסכם זה.

בעל רישיון מצהיר ומתחייב כתנאי לכניסת הסכם זה לתוקף כי:

א. מועסקים אצלו מינימום 5 אנשי שירות מקצועיים בתחומי ה-IT בעלי התמחות בתחום מערכות הסיסטם כגון מערכות Microsoft, מערכות Linux ו/או ידע בתקשורת.

ב. לבעל הרישיון מחזור שנתי בהיקף מינימאלי של 2 מיליון ₪.

ג. בעל הרישיון הינו חברה ו/או בעל שליטה ו/או עצמאי העוסק/ת בפעילות שירותי סיסטם, ייעוץ ואינטגרציה של פתרונות IT ו/או פיתוח ו/או אספקת שירותי תוכנה ללקוחות עסקיים.

בעל הרישיון יעדכן באופן מידי את החברה אם במהלך תקופת הרישיון הוא אינו עומד באילו מהתנאים האמורים לעיל.

החברה משאירה לעצמה את הזכות לשנות את התנאים הנ"ל כפי שרואה לנכון, בכל עת וללא כל התראה.

  1. הגדרות.

"הפלטפורמה" הינה מערכת ייחודית בבעלות החברה המאפשרת שימוש בשירותים ובמשאבים בקשר עם שירותי אינטגרציה, תקשורת, שרתים, אבטחת מידע וניהול מערכות IT כמפורט להלן ובכפוף להוראות הסכם זה.

"שירותים". השירותים תחת הסכם זה משמעותם אחסנת שרתים ווירטואליים, שירותי תקשורת IPVPN, שירותי אינטרנט, אבטחת מידע, Anti DDOS, יתירות, גיבוי, מרכז בקרה, שעות מומחה, שעות ייעוץ, מרכז תמיכה וכל שירות אחר של צד שלישי אשר ניתן לרכוש במסגרת השימוש בפלטפורמה וישמש אותך תחת הסכם זה.

"משאבים". משאבים על פי הסכם זה יכול שיכללו משאבים שונים, לרבות יכולות עיבוד, נפח זיכרון RAM, נפח דיסק, ביצועי דיסק קריאה/כתיבה, מס' שרתים, מס' רשתות, מס' כתובות IP, רוחב פס, קישורי IPVPN וקישורי אינטרנט.

"שירותי החברה". משמעותם הפלטפורמה, השירותים והמשאבים יחד.

  1. הרישיון.

א. הרישיון הניתן על ידי החברה. החל מהמועד בו בעל הרישיון יצר חשבון משתמש לשימוש בשירותי החברה ("המועד הקובע"), ובכפוף לתנאי התשלום המפורטים בסעיף 3 להלן, החברה מעניקה לך רישיון, שהינו רישיון בלעדי ובלתי ניתן להעברה. בעל הרישיון רשאי לעשות שימוש בשירותי החברה אך ורק בהתאם להוראות ולתנאי השימוש שניתנו לו על ידי החברה. מובהר בזאת, כי כחלק מהזכויות שניתנו לך בהסכם זה, הנך מסכים ויודע כי חלק מהתנאים עשויים להתעדכן או להשתנות על ידי החברה מעת לעת ועדכונים או שינויים אלה לא ידרשו את הסכמתך.

ב. רישום וחשבון. בהרשמתך לשירותי החברה, אתה: (א) מסכים לספק מידע אמין, מלא ומדויק, בנוגע אליך, תחת טופס ההרשמה לרישיון (" רישום נתונים"); (ב) לעדכן את רישום הנתונים, במידת הצורך, באופן מדויק. אתה מצהיר כי אינך מפר זכויות צדדים שלישיים כלשהם. כמו כן, אתה מתחייב לא ליצור חשבון משתמש בזהות או מידע כוזבים. זוהי אחריותך הבלעדית לשמור על שם המשתמש והסיסמה בהם אתה משתמש לצורך הגישה לשירותים תחת הסכם זה ולא לחלוק אותם עם צד שלישי כלשהו. אתה אחראי על כל הפעילויות שמקורן בחשבון המשתמש שפתחת, ללא קשר אם פעילות כזו או אחרת מוסכמת ומוסמכת על ידך. עליך להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך. השימוש בשירותי החברה עשוי לדרוש "מפתח-שימוש" שיגביל את השימוש בהתאם למה שהוסכם ושולם בין הצדדים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה תהיה הזכות המלאה לבטל את הכניסה לשירותי החברה במידה ואחד מאלה מותקן ויופעל על ידך באופן בלתי מורשה.

ג. מגבלות שימוש. למעט אם נקבע אחרת בהסכם, אתה לא תאפשר ותתן לצד שלישי כלשהו: (א) "להנדס לאחור", לתרגם, לפרק, לתכנת מחדש, לשנות באופן כזה או אחר את הפלטפורמה או כל חלק ממנה; (ב) להסיר או לשנות כל אחד מהסימנים המסחריים של החברה או כל זכות קניינית אחרת, המופיעים כחלק מהפלטפורמה; (ג) להשתמש בשירותי החברה או בשירותים אחרים שלא בהתאם לתנאים של הסכם זה; (ד) להעתיק את השירותים באופן כזה שיאפשר יותר משימוש אחד לכל רישיון; (ה) להעתיק, להתקין מחדש באופן כזה שיאפשר לצד שלישי להשתמש בשירותים ללא רישיון; (ו) לאפשר גישה לבדיקה, הערכה, תכנון, שינוי או כל דרך אחרת שמטרתה ליצור תכנה שמבצעת פונקציות זהות או דומות לתפקידים המבוצעים במסגרת הסכם זה; (ז) להשתמש בשירותי החברה עם תוכנות לא מורשות, מועתקות, או בשיתוף אשר מפר תנאי רישיון של תכנות אחרות; (ח) להשתמש בשירותי החברה שלא לפי הוראת כל דין; (ט) לבצע באמצעות שירותי החברה כל מעשה או מחדל המנוגדים להוראות כל דין; ככל שיובא לידיעת החברה כי בעל הרישיון אינו נוהג בהתאם למגבלות השימוש המפורטות לעיל ועל פי כל דין, לחברה מוקנית הזכות לבטל לאלתר את הרישיון שניתן לו ולבעל הרישיון לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין או בק"ע ביטול זה.

ד. זכויות קנייניות. אתה מאשר ומסכים כי הפלטפורמה הינה ותמיד תישאר קניינה הבלעדי של החברה, אשר יכולה להיות מוגנת על פי חוקים בינלאומיים לפטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, כמו גם אמנות בינלאומיות. כמו כן אתה מצהיר ומסכים שכל הזכויות לרבות בעלות בפלטפורמה וכל קניין רוחני הקשורים לה יישארו באופן בלעדי קניינה הרוחני של החברה.

ה. תוכנות ושירותים מצד שלישי. באמצעות הפלטפורמה תוכל לרכוש רישיונות ושירותים מצדדים שלישיים. החברה אינה אחראית בשום צורה שהיא לטיב המוצרים והשירותים מצדדים שלישיים ורכישתם הינה על אחריותך בלבד לאחר וידוא התאמתם על ידך לצרכיך. מובהר כי החברה אינה נותנת כל מענה בקשר למוצרי או שירותי צד שלישי המוצעיםבאמצעות הפלטפורמה.

  1. תשלומים.

א. תקופת הניסיון. למשך תקופה של 30 יום מהמועד הקובע, בעל הרישיון יוכל להשתמש בשירותי החברה, בהתאם למגבלות ולהוראות המפורטים בהסכם זה, ללא כל עלות.יובהר כי במהלך תקופת הניסיון, תחול הגבלת אחריות כמפורט בסעיף 6 להלן וכן הגבלת חבות כמפורט בסעיף 9 להלן. עד תום תקופת הניסיון יודיע בעל הרישיון בכתב לחברה אם הוא מעוניין להמשיך להשתמש בשירותי החברה. ככל שבעל הרישיון יודיע לחברה כי אינו מעוניין בהמשך השימוש בשירותי החברה, או שלא יודיע לחברה את החלטתו, בתום תקופת הניסיון תבטל החברה את הרישיון שניתן לבעל הרישיון, וכלל החומרים, קרי דואר ו/או קבצים ו/או כל חומר מכל סוג הנשמר על מערכות החברה כחלק מאפשרות הגישה לשירותי החברה בתקופת הניסיון, ימחקו תוך 7 ימים מתום תקופת הניסיון ללא כל התראה מוקדמת ולבעל הרישיון לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין או בק"ע מחיקה זו. מובהר כי בתקופת הניסיון יתכן כי לא יינתנו שירותים כגון תמיכה, תחזוקה וייעוץ.

ב. ככל שבעל הרישיון יודיע לחברה כי הוא מעוניין בהמשך השימוש בשירותי החברה, יתחייב להמשיך את ההתקשרות עם החברה לצורך קבלת שירותי החברה לתקופה כפי שתפורט בתנאי הזמנת השירות ואשר לא תפחת מתקופה של 12 חודשים שתחילתה בתום תקופת הניסיון, וישלם לחברה תשלום כמפורט בהצעה שתוציא החברה בגין התקשרות כאמור (" הזמנת השירות"). מובהר כי בעל רישיון אשר יצטרף עד למועד שייקבע ע"י החברה ויתחייב לתקופה של לפחות 12 חודשים, יהיה זכאי לחודשיים (2 חודשים) ללא תשלום מתוך 12 החודשים הראשונים אליהם התחייב בעל הרשיון. דמי הרישיון כמפורט בס"ק ג' להלן וכמפורט בתנאי הזמנת השירות;

ג. שירותים בתשלום. בעל הרישיון ישלם לחברה מדי חודש בחודשו תשלום כמפורט להלן: תשלום בגין שירותי החברה הכוללים, בין היתר, משאבים בכמות מינימום (כהגדרת המונח להלן) הניתנים לניצול ע"י בעל הרישיון, ותשלום בסך משתנה בגין משאבים שנוצלו על ידי בעל הרישיון במהלך החודש החולף בכמות העולה על כמות המינימום (יחד להלן: "התשלום"). ביחס לניצול משאבים ע"י בעל הרישיון כאמור, יחולו הכללים שלהלן: (1) בעל רישיון יוכל לנצל משאבים בכמות חודשית המפורטת בהזמנת השירות ("כמות המינימום"); (2) בעל הרישיון יוכל להגדיל את כמות המשאבים המנוצלים על ידו, בכל עת, על פי בחירתו ובתוספת תשלום בהתאם לתעריפי החברה; (3) בעל רישיון יוכל להפחית את כמות המשאבים המנוצלים על ידו עד לכמות המינימאלית ובלבד ששינוי כאמור יבוצע אחת לחודש במועד החיוב החודשי. כל תשלום, מקנה לבעל הרישיון, רישיון אחד (1) לגישה לשירותי החברה, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה ובהזמנת השירות, למשך תקופת ההתחייבות (כהגדרתה להלן). למען הסר ספק, יובהר כי זכויות היוצרים והזכויות הקנייניות בפלטפורמה ובכל מרכיביה, ימשיכו להיות קניינה הבלעדי של החברה.

ד. התשלומים על פי הסכם זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן או לדולר ארה"ב, כפי שייקבע על ידי החברה בתנאי הזמנת השירות.

ה. הרישיון לשימוש בשירותי החברה יינתן לבעל הרישיון, בכפוף לתנאי התשלום המפורטים בס"ק א' – ב' לעיל, בהתחייבות בלתי חוזרת לתקופה רציפה כפי שתיקבע בתנאי הזמנת השירות אשר תחל מהמועד הקובע או מתום תקופת הניסיון, לפי העניין ("תקופת ההתחייבות").

ו. במהלך תקופת ההתחייבות, כל תשלום יועבר לחשבון הבנק שפרטיו יימסרו ע"י החברה לבעל הרישיון, באמצעות הוראת קבע חודשית. אתה מסכים ומאשר בזה כי תשלומים בגין תקופת ההתחייבות ישולמו במלואם לחברה בכל מקרה והם אינם ניתנים להשבה בשום מקרה.

ז. עיכוב בתשלום. במידה שבעל הרישיון לא פרע את התשלומים בהם הוא מחויב על פי הסכם זה, במועדם ("התשלומים שפירעונם עוכב"), רשאית החברה לשלוח לבעל הרישיון התראה בכתב לפיה בעל הרישיון נדרש לפרוע התשלומים שפירעונם עוכב בתוך 7 ימים מהמועד בו נשלחה ההתראה ("המועד האחרון לפירעון "). ככל שבעל הרישיון לא יפרע התשלומים שפירעונם עוכב עד ולא יאוחר מהמועד האחרון לפירעון, יחולו הוראות סעיף 7ד' להלן. יובהר, כי תשלומים שפירעונם עוכב, יישאו ריבית והפרשי הצמדה עד למועד תשלומם בפועל, וכי בנוסף יחויב בעל הרישיון בהוצאות ככל שייגרמו לחברה עקב אי פירעון במועד של התשלומים שפירעונם עוכב.

  1. גיבוי.

שירותי החברה אינם כוללים שירותי גיבוי נתונים למעט אם צוין מפורשות אחרת בהזמנת השירות, בכפוף לתשלום לחברה ע"י בעל הרישיון בגין שירותים כאמור והכל בתנאים המפורטים בהזמנת השירות.

  1. חובות סודיות.

א. כללי. "מידע סודי" פירושו כל מידע חסוי, סודי, טכני, עסקי או קנייני אשר נגלה לך על ידי החברה, במישרין או בעקיפין. מידע זה אינו מוגבל ויכול להכיל מידע בנוגע לשירותיה של החברה, מידע בנוגע לאסטרטגיות עסקיות של החברה, נהלים, שיטות, סודות, ידע, תמחור, טכנולוגיה, תכנה, תכניות מוצר, אפיון, מערכות יחסים עם גופים שלישיים, רשימת לקוחות, מידע בנוגע לעובדים, ספקים, יועצים של החברה ושותפים.

ב. שימוש במידע הסודי. בעל הרישיון ינהג בסודיות המקסימלית במידע שקיבל מהחברה, ולא יהיה רשאי להשתמש במידע זה אלא כפי שנקבע במפורש בהסכם זה או בצורהאחרת שנקבעה בכתב. בעל הרישיון, לא יעשה שימוש בלתי מורשה, יגלה, יעתיק או ישתמש לרעה במידע הסודי של החברה ולא יחשוף מידע שכזה לאף צד שלישי. מבלי לגרוע באמור לעיל, בעל הרישיון יעשה את מירב המאמצים, ולכל הפחות המאמצים והאמצעים בהם אתה מטפל במידע הסודי שלך, כדי למנוע את גילוי ודליפת המידע הסודי של החברה (ולא פחותמהמאמצים והאמצעים המקובלים בשוק).

ג. חריגים. המידע הסודי לא יכלול מידע: (א) הזמין לציבור, או הופך לזמין תוך כדי תקופת ההסכם, שלא במעשה או מחדל; (ב) אשר התגלה על פי צו או דרישה של ביתמשפט, רשות מנהלית, או גוף ממשלתי אחר. בעל הרישיון יספק לחברה הודעה מידית בכתב על חשיפה שכזאת ובכך יאפשר לחברה לבקש צו מניעה או לנהוג בדרך אחרת כדי למנוע גילוי כזה. במקרה כזה, בעל הרישיון ייתן גילוי רק בנוגע לחלק מהמידע הסודי שנקבע כי החברה חייבת על פי החוק למסור.

ד. סעדים. במידה ותפר אחת מההתחייבויות הקבועות בהסכם זה בנוגע לסודיות, או שימוש בלתי מורשה בכזה, החברה תהיה זכאית לקבל כל סעד אשר יגן על האינטרסים של החברה לרבות סעד של צו מניעה.

ה. לפי בקשה של החברה, ועם סיומו של הסכם זה, בעל הרישיון ישמיד, יסיר או יחזיר באופן מידי, לפי החלטת החברה, את כל העותקים המוחשיים, במידה וניתנו כאלה, שהיו כחלק מהסכם זה.

ו. הצהרת פרטיות. בעל הרישיון מאשר ומסכים כי השימוש בשירותי החברה כפופים לחוקי הפרטיות ואמנות רלוונטיות בהתאם לתחום השיפוט בו השימוש מתבצע. השימוש של בעל הרישיון בשירותי החברה, סודיות הנתונים, איסוף המידע או זיהויו הוא תחת אחריותו הבלעדית של בעל הרישיון. בעל הרישיון אחראי לכל מעשיו או מחדליו כלפי כל צד שלישי לעניין זה.

ז. פרסום. החברה תוכל: (א) להשתמש למטרות פנימיות או חיצוניות בשם בעל הרישיון בקשר עם חומרי השיווק והמכירות של החברה; (ב) לאחר שלושה חודשים מהמועד הקובע, להכין מחקר לצרכים פנימיים וחיצוניים, בסיוע סביר של בעל הרישיון, לצרכים שיווקיים.

  1. הגבלת אחריות

א. בתקופת הניסיון – החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה שהוא, לכל נזק עונשי, מיוחד, עקיף, מקרי או תוצאתי (לרבות, וללא הגבלה, אובדן נתונים) בכל דרך הנובעת או הקשורה לשימוש או לחוסר יכולת להשתמש בשירותי החברה או בתוכנה, בין אם במפורש או בין אם מכללא, לרבות ערובה להתאמת שירותי החברה למטרות מסוימות. החברה אינה מתחייבת כי השימוש בשירותי החברה יהיה חף מהפרעות או שגיאות.

ב. בזמן תקופת ההתחייבות למעט תקופת הניסיון – החברה אחראית אך ורק לטיב ואיכות הפלטפורמה והשירותים המוצעים על ידה כמפורט בהזמנת השירות ובכפוף למפורט בס"ק ג' להלן ובלבד שאיכות הפלטפורמה והתוכנה נפגעו עקב בעיה שמקורה בתפקוד מערכות החברה. התחייבויות החברה כאמור הינן על בסיס מיטב המאמצים.

ג. היעדר אחריות כולל – החברה אינה נושאת בכל אחריות לכל נזק מסוג שהוא, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני, ככל שייגרם לצד ג' כלשהוא, הקשור במישרין או בעקיפין לתפקוד המוצר/שירות של בעל הרישיון בין אם הם ניתנים על בסיס הפלטפורמה ושירותי החברה או באופן אחר ("שירותי בעל הרישיון") ו/או עקב מתן ו/או אי מתן שירותי בעל הרישיון ו/או סיום שירות המוצע על ידך במסגרת שירותי בעל הרישיון וכן לנזקים תוצאתיים העלולים להתרחש עקב שימוש בשירותי בעל הרישיון. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לך עקב השימוש בשירותי בעל הרישיון. יובהר, כי הצדדים מסכימים כי היעדר אחריות על פי סעיף זה אינו מוגבל בזמן. אם מכל סיבה שהיא יקבע כי סעיף פטור זה הינו בטל, לא יעלה סכום הפיצוי שתשלם החברה לבעל הרישיון עקב הנזק על הסכומים המצטברים ששילם בעל הרישיון לחברה בחודש הקודם לנזק עבור השירותים הקבועים בלבד וללא התחשבות ברכישות חד פעמיות של תוכנה/חומרה או כל דבר אחר. בעל הרישיון מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה הינה סבירה בהתחשב בשירותים ואופיים.

ד. אחריות על השימוש בפלטפורמה ובשירותי החברה. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית על השימוש שעושה בעל הרישיון ו/או מי מטעמו בפלטפורמה ובשירותי החברה. לאור האמור לעיל מובהר כי נזק או הפסד שנגרם ממעשה ומחדל בין אם באופן רשלני, באופן מכוון או בתום לב ע"י בעל הרישיון ו/או מי מטעמו לנתונים ו/או לכל מידע אחר של בעל הרישיון הנמצא בפלטפורמה הינו על אחריות בעל הרישיון בלבד והחברה אינה אחראית על כל מעשה או מחדל כאמור. מובהר בזאת כי בעל הרישיון לוקח את הסיכון כי במקרה כאמור, יתכן והחברה לא תוכל לשחזר את המידע שאבד באמצעים סבירים בין אם בתשלום או ללא תשלום, אך ככל שהחברה תוכל לשחזר מידע כאמור, לחברה תהא זכות לגבות תשלום נפרד על שיחזור מידע בנסיבות האמורות.

  1. תקופת ההסכם וסיומו.

א. תקופת ההסכם. אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה או בהזמנת השירות, ההסכם יתחיל במועד הקובע ויישאר בתוקפו למשך תקופת ההתחייבות אלא אם כן יבוטל בהתאם לאמור בסעיף זה. עם תום כל תקופת התחייבות יחודש ההסכם באופן אוטומטי לתקופה נוספת של 12 חודשים, על כל תנאיו ויחויב בתשלום.

ב. הפרה. החברה רשאית לבטל הסכם זה ולהביאו לכדי סיום בגין כל הפרה שנעשתה על ידי בעל הרישיון בקשר עם הסכם זה.

ג. פשיטת רגל. החברה רשאית לסיים הסכם זה על ידי מתן הודעה בכתב לבעל הרישיון בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן: (א) התמנה כונס נכסים לבעל הרישיון או לרכושו; (ב) המחאת הנכסים או חלק ניכר מהם לטובת נושי בעל הרישיון; (ג) נגד בעל הרישיון התחילו או יתחילו הליכים לפי הדין במקרה של פשיטת רגל או חדלות פרעון, שלא יסתיימו תוך שישים (60) ימים; (ד) בעל הרישיון חודל מלבצע עסקים. בכל אחד מהמקרים האמורים לעיל, הצדדים מסכימים כי לחברה שמורה הזכות להתקשר עם מי מהלקוחות של בעל הרישיון ולהציע לו להתקשר עם החברה לצורך אספקת שירותי החברה וזאת ללא כל צורך בהודעה לבעל הרישיון ו/או קבלת אישורו.

ד. אי תשלום. היה ובעל הרישיון לא יפרע עד למועד האחרון לפירעון תשלומים שפירעונם עוכב, כמפורט בסעיף 3ז' לעיל, תהא החברה רשאית, החל מהמועד האחרון לפירעון, לסיים הסכם זה ולשלול את הרישיון מבעל הרישיון, וכלל החומרים, קרי דואר ו/או קבצים ו/או כל חומר מכל סוג הנשמר על מערכות החברה כחלק מאפשרות הגישה לשירותי החברה, ימחקו ללא כל התראה מוקדמת ולבעל הרישיון לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין או בק"ע מחיקה זו. במקרה כאמור לעיל, הצדדים מסכימים כי לחברה שמורה הזכות להתקשר עם מי מהלקוחות של בעל הרישיון ולהציע לו להתקשר עם החברה לצורך אספקת שירותי החברה וזאת ללא כל צורך בהודעה לבעל הרישיון ו/או קבלת אישורו.

ה. השלכות סיום ההסכם. עם סיום ההסכם מכל סיבה: (א) הרישיון שניתן תחת הסכם זה יופסק לאלתר ובעל הרישיון יחדל בו מלבצע כל שימוש ברישיון זה ובשירותים הניתנים כחלק ממנו; (ב) בעל הרישיון יחדל באופן מידי ויסיר את העותק אשר נמצא על מחשביו.

  1. שיפוי

בעל הרישיון ישפה וישמור וישלם לבעלי החברה, יורשיהם, חברות בנות, שותפים, מנהלים, דירקטורים, בעלי מניות, עובדים, משקיעים, יועצים, סוכנים, נציגים ועורכי דין מפני ונגד כל ההפסדים, הנזקים, העלויות וההוצאות הנובעים מ: (א) רשלנות או התנהגות בלתי הולמת של בעל הרישיון; (ב) שימוש של בעל הרישיון בשירותי החברה באופן בלתי מורשה; (ג) הפרה של זכויות הפרטיות לרבות חדירה לפרטיות במישרין או בעקיפין באמצעות השימוש בשירותי החברה; או (ד) הפרה של הסכם זה.

  1. הגבלת חבות

א. כללי. בשום מקרה, החברה לא תהיה אחראית כלפי בעל הרישיון או כל צד שלישי לכל נזק מקרי, עקיף, מיוחד או תוצאתי, כולל אך לא רק, כל הנזקים בגין אבדן רווחים, הפרעה לעסקים, אבדן טכנולוגי או נתונים, אשר עשוי להופיע בין אם תחת תיאוריות חוזיות, נזיקיות (לרבות רשלנות), אחריות קפידה, גם אם החברה קיבלה הודעה בדבר האפשרות של נזקים כאלה. החבות המצטברת של החברה לפי הסכם זה תהיה מוגבלת לסכום הכולל ששולם בפועל על ידי בעל הרישיון במשך החודש שלפני יצירת החבות האמורה.

ב. צדדים שלישיים. בשום מקרה, החברה לא תישא באחריות כלפי צד שלישי בקשר עם הפסדים, עלויות או נזקים כלשהם, לרבות, אך לא רק, נזקים עבור אבדן רווחים, הפרעה לעסקים, אבדן טכנולוגי או נתונים, אשר עשוי להופיע בין אם תחת תיאוריות חוזיות, נזיקיות (לרבות רשלנות), אחריות קפידה, גם אם החברה קיבלה הודעה בדבר האפשרות של נזקים כאלה. החבות המצטברת של החברה לפי הסכם זה תהיה מוגבלת בהתאם לאמור בסעיף קטן 9א.

  1. תמיכה

החברה היא האחראית להענקת שירות תמיכה לבעל הרישיון. שירות התמיכה יוענק לבעל הרישיון בהתאם לסטנדרטים של החברה המופיעים באתר האינטרנט של החברה ובמסגרתו החברה תעשה מאמץ סביר בכדי לספק מענה לשאלות טכניות על בעיות שנגרמו על ידי ההתקנה או שימוש בשירותים המותקנים במערכת של בעל הרישיון וזאת באמצעות מרכז השירות של החברה כמפורט בהזמנת השירות.

   11. תמיכה

החברה מתחייבת לרמת זמינות שלא תפחת מ 99.99% לשנה, למעט תקלות אשר אינן בשליטתה וכתוצאה מכוח עליון ובכל מקרה תעשה כל שביכולתה לספק את השירות באופן רציף וללא תקלות.

  12. שונות

12.1. חוק. הסכם זה יחול ויפורש בהתאם לחוקים של ישראל, גם אם, לפי הכללים הנוגעים לברירת הדין החלים בישראל יקבע כי חוק אחר שולט. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע או קשור להסכם זה מוקנה לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב – יפו ו/או של חיפה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה; החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח בהליכי ביניים לרבות סעד של צו מניעה בכל שטח אחר.

12.2. ויתור ותיקון. החברה רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לוותר, לתקן או לשנות את ההסכם וכל אחת מהוראותיו ("תיקון"). אין לראות באי מימוש או עיכוב של החברה באכיפת כל זכות וסעד הנובעים מהסכם זה, כאילו ויתרה החברה על זכויות או סעדים אלו.

הגרסה המעודכנת והאחרונה של הסכם זה על תיקוניו ושינוייו, תהיה זמינה באתר האינטרנט של החברה.

12.3. המחאת ההסכם. בעל הרישיון אינו זכאי להמחאות הסכם זה ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

12.4. כוח עליון. החברה לא תהיה אחראית על פי הסכם זה בתשלום בגין כל כשל או עיכוב בביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה בגין שביתות, מהומות, התקוממויות, שריפות, שיטפונות, סופות, פיצוצים, ניזקי טבע, מעשי טרור, מלחמה, פעולה שלטונית, תנאי עבודה, רעידות אדמה, מחסור בחומר או מכל סיבה אחרת שהיא מעבר לשליטה סבירה של החברה.

12.5. ההסכם. הסכם זה מהווה את מלוא ההבנות וההסכמות של הצדדים ביחס לנושא הנדון וגובר על כל ההסכמים הקודמים או הבנות, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים זה ביחס לנושא הנדון.

אם יקבע כי הוראה כלשהי של הסכם זה הוכרזה על ידי בית משפט מוסמך כבלתי חוקית, מבוטלת, או בלתי ניתנת לאכיפה, אותה הוראה כאמור תיאכף במידת האפשר המרבית ושאר הוראות הסכם זה ימשיכו להיות בתוקף מלא במידה המותרת.

12.6. בעל הרישיון באישורו של הסכם זה ובהסכמתו עליו, מתחייב כי יש לו את הכוח המלא להיכנס להסכם זה, והינו מוסמך לכך.

12.7. הצדדים מסכימים כי כל הזכויות, ההתחייבויות אשר מיוחסים להם לפי הסכם זה ולפי טבעם והסטנדרט בשוק עליהם להישאר בתוקף, יישארו בתקפם מעבר לסיומו של הסכם זה או פקיעתו.

12.8. הצדדים מסכימים כי ככל שקיימת סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הזמנת השירות, יגברו תנאי הזמנת השירות.

12.9. תנאי תשלום – הור"ק בנקאית בלבד. בעסקאות הנמוכות מסכום תשלום חודשי של 50 ש"ח, יחויב הלקוח לתקופה של שנה קלנדרית מראש. במידה והלקוח מעוניין לשלם באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי, תתווסף לעלות העסקה תוספת בסך 3% מסך העסקה.

12.10. במידה  והלקוח מעוניין לבטל את הוראת הקבע הבנקאית, באחריותו לעדכן את Y-tech  באמצעי ההתקשרות המקובלים ובכתב טרם פעולה זו.

12.11. בגין ביטול הור"ק בנקאית ללא הודעה מוקדמת ובעקבות כך החזרת חיוב ע"י הבנק, יחויב הלקוח בעמלת החזר על סך 30 ₪.

12.12. במידה והור"ק הבנקאית לא תכובד בשנית, יחויב הלקוח בעמלת חיוב על סך 100 ₪, עד להסדרת אמצעי התשלום כמוסכם, זאת בנוסף לחיוב החודשי בגין השירות. כמו כן, יחויב הלקוח בריבית פיגורים בסך 4% מהחיוב החודשי בגין כל יום איחור.

12.13. מחירי רישויMicrosoft  הינם כפופים למחירוןMicrosoft  וצמודים לשער $ יציג. במקרה בו יחול שינוי במחירון Microsoft יעודכנו המחירים בהתאם לאחר הודעה של 30 ימים מראש ללקוח.

12.14. כל הצעה תקפה לתאריך הנפקתה בלבד. ייתכנו שינויים במחירים במועד ההזמנה בכפוף לשערי מט"ח ומחירון עדכני.

12.15. חתימה על מסמך ע"י מורשה חתימה מהווה אישור להזמנה.

12.16. בשירותColocation  תקינות החומרה באחריות הלקוח בלבד.

12.17. חבילות התקשורת השונות אינן כוללות תשתית. על הלקוח להזמין תשתית מחברת תשתית מוכרת בישראל ובתיאום טכני עם Y-tech. במקרה בו הלקוח אינו מעוניין לבצע הזמנה ישירה מחברת תשתית באפשרותו להזמין תשתית מנוהלת דרך Y-tech. בכל מקרה, הצעת המחיר אינה כוללת תשתית אלא אם צויין במפורש כי היא כוללת תשתית מנוהלת.

12.18. בהזמנת תשתית מנוהלת העלויות עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם לעלויות ספק התשתית  Y-techרשאית לעדכן את התעריפים מעת לעת בהתאם לשינויים בעלויות ספקי התשתית ללא הודעה מוקדמת ללקוח.

12.19. Y-tech רשאית לעדכן את התעריפים מעת לעת על-פי שיקול דעתה, לאחר מתן הודעה בדבר העלאת תעריפים מראש ובכתב.

12.20. בהזמנת תשתית מנוהלת, הלקוח יחוייב לתקופת שירות בכפוף להתחייבות Y-tech לספק התשתית. במקרה שעפ"י תנאי השירות של Y-tech הלקוח אינו מחוייב עוד לתקופת שירות אך תקופת ההתחייבות של Y-tech לספק התשתית בגין התשתית שסופקה ללקוח עודנה תקפה, יגברו תנאי ההתחייבות לספק התשתית והלקוח יחוייב בהתאם. בנוסף, במקרה בו קיימות עלויות משתנות בגין התקנה ו/או ציוד ו/או קנסות ביטול שירות, יחוייב הלקוח כפי שנהוג אצל ספק התשתית ובהתאם להסכם בינו לבין Y-tech.

12.21. במידה והלקוח יבקש להפסיק את ההסכם לפני תום תקופת ההתחייבות יחויב במלוא התשלומים הנותרים בגין החומרה, עלויות ההקמה, התשתיות והשירות כפול מספר החודשים עד לסיום תקופת ההתקשרות ובתוספת כל הטבה שניתנה ללקוח, באופן שכל החיובים יעמדו לתשלום לפירעון מידי במועד ההתנתקות.

12.22. פריטי הציוד של המוצר/שירות המוזמן יישארו בבעלות מלאה של Y-tech עד לפירעון המלא של התשלומים במידה ומדובר ברכישה.

12.23. במודל שכירות ציוד קצה, הציוד בבעלותה המלאה של Y-tech ויוחזר לידיה במועד הפסקת השירות.

12.24. במקרה של קווים מנוהלים – עלויות התשתית יחויבו החל מיום התקנת התשתית באתר הלקוח, בהתאם למחירוני Y-tech כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

12.25. התחייבות ה- Uptime לתשתית התקשורת באתר הלקוח כפופה לרמת ה- SLA של ספק התשתיות ואינה נכללת במדד ה- Uptime וה- SLA של שירותי התקשורת של Y-tech.

12.26. ביצוע שחזור מכל סוג ובכל שירות ע"י מי מאנשי הצוותים של Y-tech יהיה כרוך בתשלום בהתאם למחירוני Y-tech באותה עת ובכל מקרה אינו כלול בשירות מכל סוג.

12.27. הזיכרון הינו זיכרון מקסימלי דינאמי ולא סטטי אלא אם צוין אחרת בגוף ההצעה.

12.28. וואי טק רשאית לבצע שינויים טכנולוגיים במבנה השירות והמערכות על פי שיקול דעתה הבלעדי ובתנאי שאין פגיעה ברמת השירות ללקוח ובתנאי ההסכם. במידת הצורך הלקוח מתחייב לשתף פעולה ולסייע ככל הניתן וברמת ההיגיון הסביר לביצוע השינויים.

12.29. למען הסר ספק מובהר בזאת כי כלל הציוד הטכנולוגי על כל מרכיביו, לרבות אך לא בלבד, מתגים, נתבים, כבלים, שרתים ומערכי אחסון, במרכזי הנתונים מהם ניתן השירות הינו בבעלותה הבלעדית של וואי-טק ו/או מי מטעמה וללקוח אין כל זכות ו/או בעלות על הציוד, למעט ציוד בבעלות הלקוח בשירות colocation.